Pregunta de Aptitud Abstracta del Examen Ser Bachiller del SNNA

Complete la secuencia.
A)
B)
C)
D)